December 2005 Archives

شعر مهاجر

| شعر و داستان
تقدیم به استاد شاعر نیک آهنگ کوثر به خاطر جهانبینی اش، استاد رضا براهنی به خاطر جانورشناسی اش و استاد کبیر علی باباچاهی به خاطر جیرجیرهایش

جنده ای جم می خورد
جهان جوش می زند
و جیرجیرک های جهنم، جورواجور
درجا جیش می کنند

نازلی، آذر امسال، جاجرود

شاید برای خیلی ها عجیب باشد که چرا من نسبت به این شعر اینقدر توجه نشان دادم.ولی باور کنید نکات قابل بحثی وجود دارد که اگر نازلی به آنها توجه کند در این زمینه حرفهای بسیاری برای گفتن خواهد داشت.اگر او سعی کند نسبت به استفاده از لغات احتیاطی بیشتری به خرج دهد و از لو دادن موضوع پرهیز کند و خواننده رابا مطلب درگیر نماید بر زیبایی شعرش افزوده خواهد شد.تعلیق و چند پهلویی در صورت استفاده بجا به غنای شعر کمک می کند.
یک نکته بسیار جالب شعر نازلی امضای شعر است.او نسبت به ثبت محل سرودن به یک تمثیل روی می آورد.عمدا خواننده را به خطا می اندازد گرچه دلیلش را در شعر بیان نمی کند و نیاز به وجود یک پیش زمینه احساس می گردد اما با این وجود کا سبکی نو را دارد.در این شیوه پیش مقدمه و امضای شعر تنها حاشیه نیستند و شعر با نبود آنها دچار ضعف خواهد بود و یا به عبارت بهتر شعر با آنها قوتی مضاعف می گیرد.
شعر نازلی از ان جهت هم می تواند مورد توجه قرار گیرد که به نوعی نماینده شعر مهاجر ماست. نطفه شعرهای نازلی در خارج از مرزهای ایران بسته شده است.پس با خوش بینی و گرمی باید از او استقبال نمودو انتظارات را به حد شرایطی که در آن شعر شکل می گیرد تنظیم نمود.این نوشتار بیشتر در نقش معرفی بود تا نقدکاری که از عهده من نیز خارج است.با تمام این اوصاف امیدوارم نازلی به توانایی خود توجه وپژه نماید و این استعدادش در حد جرقه ای نماند.

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram