March 2011 Archives

آيا ما اصلاح طلبيم؟

2 نظر | سیاست
واژه‌ها مصادره می‌شوند و ما این اتفاق را به رسمیت می‌شناسیم. در پی آن فراموش می‌کنیم که این رویداد به چه میزان می‌تواند مخرب باشد.
واژه اصلاح طلبی نیز از آن دست کلماتی است که مثل برچسب ناجور کاربرد یافته است. حکومت آن را برای مخالفان خود به کار می‌برد و بخشی از مخالفان حکومت برای وابسته و پلشت خواندن بخش دیگر.
اما به هر حال اصلاح طلبی به عنوان یک روش مبارزه و دستیابی به تغییرات از سوی بخش قبیل ملاحظه و موثر جامعه ایران برگزیده و حمایت شده است.
اما به چه میزان کسانی که خود را رفرم خواه می‌دانند فهم مشترک و حتی نزدیک به یکدیگری از این واژه دارند؟ در روش و منش چقدر به هم نزیک‌اند و اصلن مدعیان اصلاح طلبی به چه میزان اصلاح طلب‌اند؟
برای پاسخ به این سوالات باید حدود و اصول رفرم خواهی را تعریف و بر اساس شرایط حاضر ایران نقشه راهی بومی ترسیم کرد تا بهتر بتوان معیار اصلاح طلبی را درک و فهم کرد. کاری که تاکنون صورت نگرفته و بر سردرگمی و پراکندگی رفرم خواهان افزوده است. حتی بسیاری از سو برداشت‌ها و سو تفاهم‌ها تيز به همین دلیل حادث شده و می‌شود.

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram