برای شاهین نجفی و این روزها

یک نظر | جامعه
خدایا! مگذار که ایمانم به اسلام و عشقم به خاندان پیامبر، مرا با کسبه دین، با حَمَله تعصب و عَمَله ارتجاع، هم آواز کند که: آزادی ام اسیر پسند عوام گردد که: "دینم"در پس "وجهه دینی ام"دفن شود که : عوام زدگی، مرا مقلد تقلید کنندگانم سازد که: آنچه را حق می‌دانم، به خاطر آن که بد می‌دانند، کتمان کنم.

خدایا! مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی که چون همه کس گیر شده است، وقاحتش از یاد رفته، و بیماری شده است که از فرط عمومیتش هر که از آن سالم مانده باشد، بیمار می نماید، مصون بدار. تا به رعایت مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی نکنم.

دکتر علی شریعتی

یک نظر

من سه بار این متن را خواندم. نهایتا به نتیجه ای که رسیدم این که شما به رعایت مصلحت حقیقت را ذبح شرعی می کنید. این واژه هایی که اینجا قطار شده چیزی نیست جز هیچ مگو، وقتی در برابر دروغ و حقه بازی سکوت می کنید. من با دکتر شریعتی اصلاً موافق نیستم. اما این دو را کنارهم گذاشتن واقعا انصاف نیست.

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram